توضیحات کامل :

پاورپوینت شهرنشینی در ایران در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

شهرنشینی در ایران

تفاوت شبکه شهری در کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی پیشرفته 

شبکه شهری در ایران

بررسی علل تغــییرات و دگـرگـونی ها در شبکه شهری ایران 

مهمترین عملکردهای شهری ایران در گذشته 

شبکه شهری ایران در حال حاضر

گسیختگی شبکه شهری در رابطه با تغییرات و تحول عملکردهای شهری

تغییرات در خدمات و مبادلات منطقه ای 

عملکردهای اصلی شهرها در حال حاضر 

گسیختگی شبکه شهری در اثر گسیختگی شبکه محلی ،استخراج و تمرکز مازاد اقتصادی بر اثر عمده شدن صادرات نفت 

گسیختگی شبکه شهری درنتیجه تغییرات و تحولات ساخت اشتغال 

بخش تولید 

پــیـشنــهادات

 

قسمتی از متن

شهرنشینی در ایران

منظور از  شبکه شهری در یک منطقه یا کشور از نظر اقتصادی عبارت است از ارتباط متقابل مراکز شهری و نظام مبادله و داد وستدی که بین شهرها درباره عملکردهای تخصصی  آنها (عملکردهای پایه ای ) به وجود می آید .
شبکه شهری به مفهوم فضایی آن ، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (از نظر اندازه ،جمعیت و غیره )
تفاوت شبکه شهری در کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی پیشرفته

در کشورهای جهان سوم ،هر شهر کوچک یا متوسط و حتی در مواردی هر روستا مستقیماًً و به صورت زنجیره ای با متروپل اصلی در ارتباط اند که به چنین نوع شبکه شهری ، شبکه زنجیره ای گویند اما در کشورهای صنعتی پیشرفته این شبکه غالباً به صورت همگون و کهکشانی ست یعنی به دلیل وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرها ی مختلف و نیز یکنواختی و همگونی نسبی امکانات اقتصادی -  اجتماعی و فضایی ، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی – اجتماعی به صورت کهکشانی ست . به این نحو که روستاهای اطراف یک شهر کوچک با این شهر در ارتباط مقابل اند ، و این شهر کوچک و شهرهایی نظیر آن با یک شهر متوسط در ارتباط متقابل قرار دارد و در نهایت شهرهای متوسط با شهرهای بزرگ یا متروپل منطقه در ارتباط متقابل هستند . هیچ شهری ارجحیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد .