توضیحات کامل :

فرم برگشت متریال به انبار در 2 صفحه با فرمت XLX

 

در پروژهای صنعتی پس از اتمام کار اجرایی در سایت و یا اتمام یکی از بخشها، متریالی که به اشتباه تحویل پیمانکاران شده و یا اینکه به صورت اضافی جهت جلوگیری از خلل در زمان نصب به او واگذار شده به انبار باز می گردد، که این برگشت توسط فرم MRV انجام می گیرد.