توضیحات کامل :

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی در 206 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

 

 
(1) گزارش توجیهی-
(الف) تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی----
1) واقعیت----------
2) رویكردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌----
2-1- رویكرد دستوری‌ یا تجویزی‌-
2-2- رویكرد ‌ دوگانه-------
2-3- رویكرد‌ «حداقلی‌»-----
3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------
3-1- اثر حقوقی‌------
3-2- فرض‌ قانونی‌--------
4) تشكیلات‌ دفاتر خدمات الكترونیكی (دفاتر خدمات الكترونیكی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الكترونیكی‌ 4-1- مسئولیت‌------
4-1-1‌- زمینه‌--
4-1-2- رویكرد كشورها----
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌---
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌-
5-2- عواملی‌ كه‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد-
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌---
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا-----
6-1-2- آنسیترال‌---
6-1-3- كنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------
6-1-4- OECD--
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌----
7) قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویكرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مكمل‌---
7-1- حمایت از مصرف‌كننده---
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---
7-2-1- حمایت‌ از داده‌-------
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----
7-2-3- شورای‌ اروپا-------
7-2-4- OECD---
7-2-5- سازمان‌ ملل‌-----
7-2-6- كمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--
7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌-------
7-3- حمایت از حقوق مالكیت‌های فكری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--
(ب) ابعاد جزایی------
1) جرایم كلاسیك در حقوق تجارت------
2) جرایم جدید-----
2-1- كلاه‌برداری كامپیوتری خاص----
2-2- جعل خاص---------
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)---
2-4- نقض حق تألیف-----
2-5- نقض حقوق مصرف‏كننده----
2-6 نقض حقوق رقابت------
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار-----
بخش اول – حقوقی---------
اقدامات فوری-------
1-‌ آیین‌نامه‌ها----------
2- قانون تشكیلات دفاتر خدمات الكترونیكی---
اقدامات ضروری---------
1- پرداخت‌های الكترونیكی، قوانین گمركی و مسایل مالی و مالیاتی------
2- تدوین قوانین اصلی----
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیك------
بخش دوم - جزایی----
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه----
1- مسئولیت كیفری در جرایم تجارت الكترونیكی------
2- جرایم دیگر---------------
3- تنش‏های‌ آیین دادرسی كیفری در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی-----
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی-----
الف ـ مقدمه----
ب ـ بررسی مشكل در حالت كلاسیك------
ج ـ بررسی مشكل در فضای تجارت الكترونیكی----
ضمایم------
ضمیمه 1----
كلاه‌برداری كامپیوتری---------
تعریف كلاه‌برداری كامپیوتری----------
مجازات كلاه‌برداری------
مجازات كلاه‌بردری كامپیوتری-----
الف- سوء استفاده‌های كامپیوتری------
ب- سوء استفاده‌های كامپیوتری كلاسیك----
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت-----
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی------
پدیدة جرم كامپیوتری----
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر----
ب _ روش‌های سوء استفاده-------
ج _ مرتكبین------
د- قوانین كلاه‌برداری كامپیوتری------
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون----
و- تحول مصادیق----------
ضمیمه 2-----------
جعل كامپیوتری----------
1- مقدمه-------------
2- طرح بحث---
3- تاریخچه---------
4- تعریف----------
5- منبع شناسی-------
6- جمع بندی و پیشنهاد------
ضمیمه 3----------------
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الكترونیكی و مصوبه امضای الكترونیكی فرانسه---
ماده 1316 قانون مدنی-------
طرح مصوبه : متن----------
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الكترونیكی-------
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الكترونیكی:--
بخش 3ـ كنترل مراجع گواهی الكترونیكی------
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الكترونیكی------
شرح قانون امضای الكترونیكی فرانسه 13 مارس 2000----
آزادی گردش در بازار داخلی------
اختیارات كمیسیون------
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی------
سیستم تأیید اختیاری--------
مسئولیت‏ها-----------------
شروط معاف‏كننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودكننده مسئولیت---------
ضمیمه 4-------
قانون تجارت الكترونیكی در كشورهای مختلف جهان تا سال 2000------
ضمیمه 5----
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الكترونیكی‌ایران-----
ضمیمه 6------
فرمت X509v3---
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی----
پیشنویس قانون تجارت الكترونیكی-------
فهرست عناوین---------
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - دركلیات----
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-----
فصل دوم – تعاریف – ماده 2-----
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5----
مبحث دوم - در احكام »داده«--------
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11---
مبحث سوم - »داده« مطمئن----------
فصل ششم - امضای الكترونیكی مطمئن – ماده 12---
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الكترونیكی مطمئن – ماده 13-
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الكترونیكی مطمئن – مواد 14 الی 16--
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22--
مبحث چهارم - مبادله »داده«-----
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24-----
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29-----
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---
فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40--
باب دوم----
دفاتر خدمات الكترونیكی--------
مبحث اول - كلیات------
فصل اول – دفتر خدمات الكترونیكی – مواد 41 الی 48---
مبحث دوم – دفتردار كل-------
فصل دوم - دفتردار كل – مواد 49 الی 57----
فصل سوم – اختیارات دفتردار كل – مواد 58 الی 63-----
مبحث سوم - وظایف----------
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الكترونیكی - مواد 64 و 65-----
فصل پنجم - وظایف امضاءكننده – ماده 66-------
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادكننده – ماده 67---
مبحث چهارم - دفتر خدمات الكترونیكی خارجی---
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الكترونیكی خارجی مواد 68 الی 75---
باب سوم----
در قواعد مختلف--------
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی------
فصل اول - حمایت از مصرف‌كننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101------
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 102 الی 104---
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونیكی-----
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107---
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109---

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---
باب چهارم--------
جرایم و مجازات‌ها-----
مبحث اول – كلاه‌برداری كامپیوتری – ماده 112-------
مبحث دوم – جعل كامپیوتری – ماده 113-----

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبلیغات در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 114 و 115-------------- 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116----
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121---
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123------
باب پنجم-----
جبران خسارت – ماده 124-----
باب ششم-------
متفرقه – مواد 125 الی 134-----
(3) شرح مواد قانونی------
(4) منابع------------