توضیحات کامل :

کد متلب برای روش نیوتن رافسن (محاسبات عددی )