توضیحات کامل :

کد متلب برای روش دو بخشی (محاسبات عددی )