توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی بودجه بندی سرمایه ای در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

اسلاید ۱ :

 

مقدمه

 

—

 

—بودجه بندی سرمایه ای جزیی از بودجه بندی مالی (بخش دوم بودجه بندی جامع )می باشد . بخش دیگر بودجه بندی جامع ، بودجه بندی عملیاتی است .

 

—

 

—

 

—

 

اسلاید ۲ :

 

تعریف بودجه بندی سرمایه ای

 

—بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرایند تصمیم گیری برالی تامین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است .

 

—به عبارت دقیق تر ، بودحه بندی سرمایه ای فرایند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های تجاری – تولیدی است .

 

اسلاید ۳ :

 

ویژگیهای بودجه بندی سرمایه ای

 

—اغلب پروژه های سرمایه ای تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می كنند .

 

—تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می شود زیرا پروژه های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یكسال دارد.

 

—تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیری های كلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است .

 

اسلاید ۴ :

 

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

 

۱- شناسایی پروژه های سرمایه گذاری

 

۲- برآورد منافع و مخارج هر یك از پروژه ها

 

۳- ارزیابی پروژه های پیشنهادی

 

۴- تهیه و تنظیم بودجه مخارج سرمایه ای

 

۵- ارزیابی مجدد پروژه ها پس از تصویب

 

اسلاید ۵ :

 

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

 

۱- شناسایی پروژه های سرمایه گذاری

 

   – اولین مرحله بودجه بندی سرمایه ای شناسایی پروژه های بالقوه سرمایه گذاری است .

 

  – در واحدهای تجاری بزرگ این پروژه ها معمولاً توسط بخشهای مختلف تهیه و پیشنهاد می گردد .

 

اسلاید ۶ :

 

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

 

 ۲- بر آورد منافع و مخارج هر یك از پروژه ها

 

  – جهت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی نیاز به داشتن برآوردی از منافع و مخارج آنها می باشد .

 

  – تهیه این گونه برآوردها بویژه در مورد پروژه های بلند مدت نسبتاً مشكل بوده و مستلزم تجزیه و تحلیل های دقیق مالی می باشد .

 

 

 

اسلاید ۷ :

 

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

 

۳- ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

 

           نظر به اینكه مخارج سرمایه ای ، ازجنبه های مختلف بر آینده واحد تجاری – تولیدی اثر می گذارد ، لذا لازم است كه كلیه پروژه ها به نحوی سیستماتیك ارزیابی و منافع و مخارج هر یك بر آورد شود تا بتوان مناسب ترین آنها را انتخاب كرد .

 

اسلاید ۸ :

 

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

 

۴- تهیه و تنظیم بودجه مخاج سرمایه ای

 

-بودجه مخارج سرمایه ای شامل كلیه پروژه های سرمایه گذاری تایید شده در دوره بودجه است .

 

-بودجه مخارج سرمایه ای انعكاس نهایی تصمیمات مدیریت در مورد سرمایه گذاریهای دوره بودجه است .

 

-این مدیریت واحد تجاری – تولیدی می باشد كه در نهایت در مورد مبالغ سرمایه گذاری و تخصیص منابع ، تصمیم گیری می كند .

 

-در تجزیه و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری و بررسی منافع و مخارج آن ،لازم است كه پارامترهای دیگری نیز مانند آثار رفتاری قبول یا رد پروژه ها مورد توجه واقع شود .

 

اسلاید ۹ :

 

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

 

۵- ارزیابی مجدد پروژه ها پس از تصویب

 

-تمامی برآوردهایی كه درباره رویداد های آتی انجام می شود ، با احتمال ارتكاب اشتباه همراه است .

 

-افزایش دقت برآوردهای قبلی موجب بهبود برآوردهای جدید می شود.

 

-ضمن ارزیابی مجدد ، مقایسه ای نیز میان پروژه های عملیاتی و سایر پروژه های سرمایه گذاری تحت بررسی انجام می شود .

 

اسلاید ۱۰ :

 

روشهای ارزیابی پروژه ها

 

—روشهای ارزیابی پروژه ها به ۲ دو دسته تقسیم می شوند :

 

۱- روشهای مبتنی بر تنزیل گردش وجه نقد شامل :

 

الف – نرخ بازده داخلی  (IRR)

 

ب – ارزش فعلی خالص( (NPV

 

ج – شاخص سود آوری ( (PI

 

۲- سایر روشهای ارزیابی پروژه ها

 

الف – دوره بازیافت سرمایه

 

ب – معكوس دوره بازیافت سرمایه

 

ج – نرخ بازده حسابداری